You are here

Спадкування за правом представлення: хто може бути одержувачем власності?

Зміст:

Прийняття спадщини - досить тривала і складна юридична процедура. Особливо це стосується ситуації, коли порядок розподілу майна померлого не настільки простий, щоб в ньому можна було розібратися без допомоги юриста: наприклад, в коло одержувачів входять спадкоємці за правом представлення. Проте, існує кілька досить типових алгоритмів, які охоплюють велику частину сценаріїв при розподілі активів помер громадянина.

Спадщина

Порядок спадкування за заповітом

Спадщину за заповітомЦивільний кодекс Російської Федерації передбачає два основні варіанти розподілу власності після смерті родича: спадкування за законом і за заповітом. Реалізація останнього з них можлива тільки в разі, якщо є письмове розпорядження власника щодо розподілу його майна. При цьому таке розпорядження може носити різні форми: так, в документі може бути зафіксовано, яким чином слід розподілити активи в натуральному вираженні - наприклад, батько може залишити автомобіль сину, квартиру дочки і будинок дружині. Крім того, він може просто вказати, в яких частках слід розподілити його активи між родичами. Нарешті, в разі, якщо одержувачі активів просто перераховані в залишеному ним вказівці, майно повинно бути розділене між ними порівну.
Для того щоб заповіт було дійсним, необхідно належним чином оформити його у нотаріуса. Однак в деяких випадках закон передбачає можливість складання заповіту і без його присутності. Зокрема, мова йде про надзвичайні ситуації, коли громадянин перебуває під загрозою життя: в цьому випадку він може скласти документ у присутності двох свідків, які зможуть засвідчити, що громадянин власноручно написав і підписав його. В цьому випадку розпорядження буде дійсним навіть за відсутності нотаріального засвідчення. Крім того, важливою умовою його дійсності є дієздатність особи на момент складання: в іншому випадку після його смерті воно може бути оскаржене.
Отримання нерухомості за заповітомЯкщо всі перераховані умови дотримані, заповіт стає основним документом, згідно з яким буде розподілятися майно особи. Таким чином, порядок, передбачений в ньому, є пріоритетним по відношенню до алгоритму, описаного в законі. Єдиний виняток з цього правила становлять так звані обовязкові частки: їх одержувачами є недієздатні або неповнолітні діти, батьки і чоловік або дружина померлого навіть в разі, якщо вони не згадуються в залишеному ним розпорядженні щодо свого майна. Розмір обовязкової частки становить не менше половини того обсягу власності, який вони отримали б у разі реалізації законного порядку її розподілу.
У разі, якщо заповіт відсутній, в справу вступає принцип розподілу власності помер громадянина за законом. Цей же принцип діє в ситуації, коли документ є, але стосується лише частини належав йому майна: щодо решти застосовується законний порядок. Нарешті, він же буде використаний, якщо розпорядження померлого по тій або іншій причині визнано недійсним.

Порядок спадкування за законом

Спадкування за закономСтаття 1141 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлює, що в таких випадках прийняття власності громадянина після його смерті здійснюється відповідно до черговості. В цілому закон встановлює вісім черг спадкування, кожна з яких є пріоритетною по відношенню до наступної. Черговість встановлюється на підставі характеру відносин між покійним і його родичами, які можуть бути засновані на родинних стосунках, властивості або утриманні. Так, родичами, котрі представляють першу чергу, є діти, батьки і чоловік або дружина померлого особи. У ситуації відсутності у нього таких родичів право отримання його майна набувають представники другої черги, до якої відносяться його дідуся і бабусі, а також повнорідні та неповнорідні брати і сестри, тобто ті, з якими він мав лише спільного батька або матір. Відносно решти черг цей принцип реалізується аналогічним чином.
Відповідно до чинного законодавства, право на прийняття спадщини одночасно можуть мати спадкоємці лише однієї черги. Вся інформація про характеристики та склад черг наводиться в статтях 1142-1145 Цивільного кодексу Російської Федерації. При цьому підставою для виникнення такого права у представників наступних черг може бути не тільки відсутність претендентів в попередніх чергах, а й їх відмова від отримання майна громадянина після його смерті.

Порядок спадкування за правом представленняРазом з тим, крім власне приналежності до певної черги при розподілі майна померлого, існує також принцип спадкування за правом представлення, який вступає в дію при ряді певних умов. Порядок його застосування встановлюється відповідно до статтею 1146 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Алгоритм права уявлення застосовується в тому випадку, якщо спадкоємець, який мав право на частину або повний обсяг майна померлого за законом, сам помер до того, було відкрито спадщину.

Частка в спадщиніЦей же сценарій буде реалізований у разі, якщо він помер одночасно з спадкодавцем. Важливо памятати, що відповідно до закону значення має лише дата, а не час настання смерті: тому громадяни, що померли в один день, будуть вважатися помер одночасно. У цьому випадку можливість отримання майна набуває спадкоємець за правом представлення.
Реалізація цього принципу здійснюється в межах кола осіб, повязаних родинними відносинами з громадянином, які мали право на отримання спадщини за законом. Так, наприклад, якщо батько і син померли в один день, тобто одночасно, частка в майні батька, яка належала синові, буде розподілена відповідно до згаданого принципом. При цьому власне спадок останнього буде ділитися відповідно до залишеним заповітом або за законом безвідносно поділу його частки в майні батька.
Спадкоємці за правом представлення - це громадяни, коло яких в чинному законодавстві визначено конкретним чином: в нього входять нащадки особи, яка мала частку в майні основного спадкодавця. Згідно з пунктом 1 статті 1146 Цивільного кодексу Російської Федерації, існує три категорії спадкоємців, які мають можливістю придбання майна в рамках розглянутого принципу. Так, до першої категорії, зазначеної в пункті 2 статті 1142 ЦК РФ, відносяться внуки померлого власника, тобто діти основного спадкоємця, що мав права на отримання його власності згідно із законом.
складання заповітуТаким чином, до цієї групи належать прямі нащадки представників першої черги. Друга категорія, позначена в пункті 2 статті 1143 ЦК України, включає дітей рідними та неповнорідними братів і сестер померлого, інакше кажучи, до неї відносяться племінники і племінниці померлого громадянина. В результаті другу групу спадкоємців за правом представлення складають нащадки представників другої черги.
Нарешті, третя категорія, як це передбачено пунктом 2 статті +1144 ГК РФ, складається з двоюрідних братів і сестер померлого. Включення їх в перелік осіб, які мають право на майно особи після його смерті, зумовлено складом третьої черги спадкування: вона включає рідними та братів і сестер батьків померлого - інакше кажучи, представниками третьої черги є дядьки й тітки громадянина. Таким чином, третя категорія спадкоємців за правом представлення, як і в попередніх випадках, складається з прямих нащадків претендентів відповідної черги.

Покликання до спадщини в рамках права уявлення

складання документівПорядок покликання їх до вступу в свої права визначається аналогічно алгоритму, що застосовується в ситуації реалізації законного порядку розподілу майна померлого. При цьому представники відповідної групи мають ті ж права при встановленні пріоритетності покликання до вступу в спадщину, що і представники основної черги. Так, наприклад, при відсутності інших родичів, що входять в першу чергу, крім онуків померлого, які мають право подання, останні отримають весь обсяг належала йому власності незалежно від кількості претендентів в інших чергах успадкування. Якщо у померлого громадянина немає спадкоємців першої черги, можливість претендувати на його майно набувають представники другої черги, в тому числі і - при дотриманні відповідних умов - одержувачі за правом представлення. Відносно третьої черги даний принцип реалізується аналогічно.
Обсяг майна, яке належить набувачеві за поданням, обмежується часткою, яку повинен бути придбати основний одержувач. Відповідно до пункту 1 статті 1 146 ГК РФ, що належить їм майно повинно бути розділене між ними порівну. Розподіл майна між одержувачами за правом представлення встановлюється ними самостійно відповідно до досягнутої домовленості. Якщо такої угоди не вдається досягти, розподіл власності між претендентами може бути проведений в судовому порядку.Втрата можливості спадкування за правом представлення

Втрата прав на спадщинуПри цьому закон передбачає ряд винятків із принципу спадкування за правом представлення: вони згадуються в пунктах 2 і 3 статті один тисячу сто сорок шість ГК РФ. Так, пункт 2 вступає в дію в разі, якщо після смерті громадянина є заповіт. Зокрема, він стосується ситуації, коли в цьому документі громадянин розпорядився позбавити майна одного або кількох родичів, які за законом мають право на його отримання. При цьому умови спадкоємці, які могли б вступити у володіння майном на підставі права уявлення позбавляються такої можливості, оскільки вони є нащадками особи, що втратила право на отримання власності.
Другий виняток з принципу, що розглядається складають негідні спадкоємці. Відповідно до пункту 1 статті 1117 ЦК РФ, такими визнаються особи, які намагалися сприяти отриманню ними або іншими особами власності померлого або збільшення своєї або чужої частки в ній. Як способи, якими могли здійснюватися такі спроби, закон приводить умисні протиправні дії проти самого спадкодавця або його родичів, які мають право на отримання його майна після смерті, і такі ж дії, спрямовані на те, щоб перешкодити здійсненню останньої волі померлого після його смерті. Якщо такі обставини підтверджені в судовому порядку, суд визнає, що даний громадянин - недостойний спадкоємець, в результаті чого він втрачає права на отримання майна.

Аналогічно до попереднього пункту цієї статті, громадянин, що втратив на цій підставі права на придбання власності, позбавляє можливості домагань і спадкоємця за поданням. Так, наприклад, в разі, якщо син власника, визнаний судом негідним спадкоємцем, помер раніше за нього, внуки власника майна не мають можливості отримати його активи в рамках реалізації принципу права уявлення.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення